Fiscale bijtelling op uw auto

Wat is bijtelling

Mocht u op jaarbasis met een zakelijke auto meer dan 500 km privé rijden dan betaald u een fiscale bijtelling. Deze bijtelling is een percentage van de cataloguswaarde van de auto, zoals deze bij het RDW bekend staat. Hoe hoog dit percentage is, hangt af van de hoeveelheid CO2 uitstoot. Auto’s met weinig tot geen uitstoot vallen bijvoorbeeld in een lage fiscale bijtellingscategorie. Zo mooi als het de afgelopen jaren is geweest zo zal het de komende jaren niet meer worden. De Nederlandse overheid is het aantal categorieën sterk aan het verminderen.

Financial- of Operational lease

Maakt het voor de fiscale bijtelling uit of ik een auto lease middels een Financial lease of een Operational lease constructie. Het antwoordt hierop is een simpele, nee. Wanneer u de auto zakelijk aanschaft maakt het niet uit in welke lease vorm u dit doet. De Belastingdienst kijkt puur naar het object en of deze zakelijk is aangeschaft. Is dit het geval dan krijgt u te maken met de fiscale bijtelling over de cataloguswaarde, mits u meer dan 500 km per jaar privé rijdt.

Hoe werkt de fiscale bijtelling

Bij een Eenmanszaak / Vennootschap onder Firma / Maatschap en Commanditaire Vennootschap wordt de bijtelling in mindering gebracht op de autokosten van de eigenaar / vennoot of maat. Dit houdt in dat het bedrijfsresultaat van de onderneming stijgt. Na aftrek van alle fiscale aftrekposten, zoals zelfstandigenaftrek, startersaftrek en MKB winstvrijstelling blijft het belastbaar inkomen over. Dit belastbaar inkomen zal enigszins stijgen waardoor u iets meer belasting betaald. Het is echter niet zo dat de bijtelling volledig bij uw te betalen belasting wordt opgeteld. Het wordt verrekend in uw bedrijfsresultaat.

Samenvattend. De autokosten worden verminderd met de privé bijtelling. Maar de privé bijtelling is nooit meer dan de daadwerkelijke autokosten. U wordt dus niet gestraft voor een hogere cataloguswaarde. We zullen dit met een tweetal voorbeelden verduidelijken.

voorbeeld 1
voorbeeld 2

Totale autokosten:

Bijtelling op basis van percentage cataloguswaarde:

Correctie bijtelling maximaal

EUR 6.000,00

EUR 8.000,00

EUR 6.000,00

Totale autokosten:

Bijtelling op basis van percentage cataloguswaarde:

Autokosten nog in mindering te brengen op resultaat:

EUR 9.000,00

EUR 8.000.00

EUR 1.000,00

In dit voorbeeld wordt u dus niet gestraft voor een hogere cataloguswaarde. U hoeft dus niet de EUR 2.000,00 extra mee te nemen als winst. Uw bijtelling wordt gelijk gesteld aan de totale autokosten.

In dit voorbeeld is de totale bijtelling lager dan de daadwerkelijke autokosten. Hierdoor mag u dus de overgebleven EUR 1.000,00 nog steeds meenemen als kosten wat resulteert in een verlaging van uw winst en dus een lager belastbaar inkomen.

Bij een Besloten Vennootschap vindt er geen verrekening van de bijtelling plaats in de Winst & Verliesrekening. Hierbij wordt de privé bijtelling meegenomen in de salarisstrook van de DGA (Directeur Groot Aandeelhouder) en verrekend in de maandelijkse loonaangifte.

Ontwikkeling bijtelling komende jaren

Vanaf 1 januari 2015 wordt er geen verschil meer gemaakt tussen benzine- en dieselauto’s en onderscheiden we zes verschillende bijtellingscategorieën namelijk: 4%, 7%, 14%, 20%, 25% en 35%. De 4%-categorie geld alleen voor elektrisch aangedreven auto’s. Voor plug in hybride geld in de praktijk 7% bijtelling.

Vanaf 1 januari 2016 is de 14% veranderd in 15%, en de 20% is 21% geworden.

Vanaf 2017 gelden er nog slechts 3 bijtellingscategorieën: 4% voor elektrische auto’s, 22% voor de overige. Auto’s ouder dan 15  jaar hebben een bijtelling van 35% over de marktwaarde.

Vanaf 2019 geldt voor elektrische auto’s dat de cataloguswaarde boven de 50.000 euro ‘normaal’ belast wordt met 22%

Zie onderstaande tabel voor de ontwikkeling van de fiscale bijtelling:.

Bijtelling categorie CO-2 uitstoot grens 2016 2017 2018 2019 2020
Volledig elektrisch EV 0 gram / km 4% 4% 4% 4%* 4%*
Semi elektrisch PHEV 1 – 50 gram / km 15% 22% 22% 22% 22%
Zuinig 51 – 106 gram / km 21% 22% 22% 22% 22%
Overig Meer dan 106 gram / km 25% 22% 22% 22% 22%
Ouder dan 15 jaar N.V.T. 35%** 35%** 35%** 35%** 35%**

* boven de 50.000 EURO cataloguswaarde wordt 22% gerekend

** voor auto’s ouder dan 15 jaar wordt de bijtelling berekend over 35% van de marktwaarde op het moment dat de auto 15 jaar oud is.

Bijtelling occasions

Schaft u een jonge occasion aan, dan heeft u recht op het percentage bijtelling welke rust op de auto op het moment van “datum eerste toelating” tot vijf jaar daarna. Stel u koopt een Semi Electrische PHEV occasion met een datum eerste toelating 31-12-2016. Het geldende bijtellingstarief voor deze auto is op dat moment 15% (zie de tabel) U kun dan nog t/m 31-12-2021 genieten van de 15% bijtelling. Op het moment dat deze vijf jaar zijn verstreken gaat het dan geldende bijtellingspercentage in, in dit voorbeeld dus januari 2022. Of de auto binnen deze vijf jaar van eigenaar wisselt maakt niet uit.

Geen bijtelling, wel een zakelijk leasecontract!

Dit is haast te mooi om waar te zijn maar het is toch mogelijk. Hoe? dat gaan wij u uitleggen. Bij een Eenmanszaak is het enige verschil tussen zakelijk en privé, het wel of niet terugvorderen van de BTW. Wanneer u de autofactuur opneemt in uw boekhouding en de afgedragen BTW terugvordert, dan is het een zakelijke aankoop. Wanneer u in deze auto privé kilometers gaat rijden dan krijgt u te maken met de fiscale bijtelling.

Als u de autofactuur niet opneemt in uw boekhouding en de afgedragen BTW niet terugvordert, dan ziet de belastingdienst dit als een privé aankoop. Ook al is de Financiallease voor de auto zakelijk getoetst. Echter, houdt er rekening mee, dat alle kosten verband houdende met de auto vanuit privé moeten worden betaald.

Een voorbeeld:
Een ondernemer gaat voor de aanschaf van zijn nieuwe auto een zakelijke Financial lease aan. De auto wordt niet opgenomen in de boekhouding en komt dus ook niet op de balans voor. De BTW op de auto is niet teruggevorderd, en alle kosten met betrekking tot onderhoud, verzekering, wegenbelasting, brandstof etc. zijn vanuit privé betaald. Eventuele zakelijk gereden kilometers kunnen voor 0,19 cent per kilometer als kosten worden opgenomen in de winst & verliesrekening. Doordat de auto tot het privé vermogen van de ondernemer behoort, is er geen sprake van fiscale bijtelling.

zakelijk leasen in plaats van privé

Wat is nu het voordeel om de financiering zakelijk aan te gaan in plaats van een privé financiering af te sluiten. Hiervoor zijn een aantal voordelen te noemen. Wanneer u een privé financiering aan zou vragen, dan wordt u getoetst op het privé inkomen dat u uit de onderneming haalt. Als dit te laag is dan wordt er geen financiering verstrekt. Terwijl uw ondernemingsvermogen voldoende kan zijn om hier een Financial lease op te verstrekken. Om een privé financiering als ondernemer af te kunnen sluiten moet u minimaal 3 jaar bestaan. Voor een zakelijke financiering is deze eis minder streng. Een laatste voordeel is dat u niet te maken krijgt met de Fiscale bijtelling. Let wel op! alle kosten moeten vanuit privé betaald worden en er mag geen BTW teruggevorderd worden, indien het een met BTW belaste auto is.

Bovengenoemde is alleen mogelijk voor een Eenmanszaak, omdat u daar juridisch gezien privé en zakelijk dezelfde natuurlijke persoon bent. Voor een Vennootschap onder Firma / Maatschap / Besloten Vennootschap of Naamloze Vennootschap is deze constructie niet mogelijk omdat dit juridisch gezien andere rechts entiteiten zijn.

Geen bijtelling bij maximaal 500 km privé op jaarbasis

U heeft geen Fiscale bijtelling wanneer u minder dan 500 km privé rijdt op jaarbasis. Wel dient u dit middels een controleerbare en volledig sluitende kilometerregistratie aan te kunnen tonen. De belastingdienst stelt de volgende minimale eisen aan een kilometerregistratie.

  • het kenteken van de auto
  • merk en type van de auto
  • ritgegevens, één rit is de enkele afstand tussen 2 adressen
  • de periode waarin u de auto tot uw beschikking hebt

Een kilometerregistratie moet vervolgens controleerbaar zijn. De Belastingdienst noemt hiervoor de volgende punten die uw rittenregistratie controleerbaar moeten maken.

  • elektronische routeplanners
  • orderbriefjes
  • garage nota’s
  • kantoor agenda

U wordt verzocht zowel de rittenregistratie, als de controlemiddelen tot en met vijf jaar na afloop van het kalenderjaar te bewaren. De Belastingdienst kan er bij een controle om vragen.

De Belastingdienst kan naast de rittenregistratie en de aanvullende informatie ook gebruik maken van andere gegevens om uw rittenregistratie te controleren. Zo worden er gegevens van het Centraal Justitieel Incasso Bureau gebruikt (lees boetes). Ook worden flitsauto’s ingezet om te controleren bij bijvoorbeeld grensovergangen, pretparken of tijdens schoolvakanties.

Een Black Box kan ook dienen als bewijs. Een voorwaarde is dat elke afzonderlijke rit terug te vinden moet zijn in de schriftelijke rapportage. Een Black Box mag niet uitgeschakeld kunnen worden en u moet zelf aangeven of het om een zakelijke of een privé rit gaat. Net als bij een handmatig bijgehouden rittenregistratie is een relatie met andere bescheiden, zoals uw agenda, noodzakelijk.

Gevolgen bijtelling voor de BTW

Houdt u een sluitende kilometerregistratie bij? Dan kunt u met behulp hiervan berekenen wat de verhouding is tussen het zakelijk gebruik en het privé gebruik. Let op dat woon-werk kilometers gerekend worden tot privé kilometers. Onder woon-werk wordt verstaan, het heen en terug rijden van uw vaste woon- of verblijfplaats tot een vast bedrijfsadres. Als eerste bepaald u de verhouding tussen de zakelijk en privé gereden kilometers. Vervolgens bepaalt u of dat zakelijke gebruik betrekking heeft op belaste of vrijgestelde omzet. Op basis van deze verkregen informatie kunt het af te dragen BTW bedrag uitrekenen voor het privé gebruik.

Mocht u met behulp van bovenstaande informatie niet in staat zijn het BTW bedrag voor het privé gebruik te kunnen berekenen. Maak dan gebruik van onderstaande rekenhulp.