ALGEMENE VOORWAARDEN

Door deze internetsite te bekijken en de daarop geboden informatie te gebruiken, verklaart u zich akkoord met deze Algemene Voorwaarden. Bij tegenstrijdigheden tussen de specifieke voorwaarden van producten en diensten en deze Algemene Voorwaarden, zijn deze voorwaarden van de producten en diensten doorslaggevend.
 

De informatie op deze internetsite is bedoeld als algemene informatie. De informatie is niet bedoeld als vervanging van enig advies. Besluiten gebaseerd op deze informatie zijn voor uw eigen rekening en risico. Neerlandlease.nl neemt alle zorgvuldigheid in acht om informatie te verstrekken die juist, volledig en actueel is en maakt daarbij gebruik van bronnen die betrouwbaar geacht worden. Toch kan Neerlandlease.nl niet instaan voor de juistheid, volledigheid en actualiteit van de geboden informatie en foto’s verstrekt via deze internetsite.

Neerlandlease.nl beheert en onderhoudt deze internetsite vanuit Nederland en staat er daarom niet voor in dat de geboden informatie ook geschikt is voor gebruik vanuit of in andere landen. Indien u deze internetsite vanuit andere landen gebruikt, bent u zelf verantwoordelijk voor het handelen in overeenstemming met de toepasselijke lokale wetgeving. Neerlandlease.nl kan evenmin garanderen dat de internetsite foutloos of ononderbroken functioneert.

Gebruik van deze internetsite op een wijze die het gebruik van andere internetbezoekers stoort, het functioneren van deze internetsite in gevaar kan brengen of de geboden informatie of onderliggende software kan aantasten, is niet toegestaan.
 

Daar waar op de internetsite door middel van hyperlinks wordt verwezen naar internetsites van derden, houdt dit niet in dat Neerlandlease.nl de producten of diensten, die via deze internetsites worden aangeboden, aanbeveelt. Het gebruik van internetsites waarnaar verwezen wordt is voor uw eigen risico en Neerlandlease.nl wijst iedere aansprakelijkheid voor de inhoud, het gebruik of de beschikbaarheid van dergelijke internetsites uitdrukkelijk van de hand. Neerlandlease.nl controleert internetsites van derden niet op nauwkeurigheid, juistheid, redelijkheid, betrouwbaarheid en volledigheid.
 

Het kan onveilig zijn berichten per e-mail aan Neerlandlease.nl te sturen. Neerlandlease.nl adviseert u om geen geheime of anderszins gevoelige informatie per e-mail aan Neerlandlease.nl te sturen. Indien u daar toch voor kiest, accepteert u het risico dat deze berichten worden onderschept, misbruikt of veranderd door een derde.
 

Neerlandlease.nl, haar agenten en/of haar toeleveranciers, aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid voor directe of indirecte schade, incidentele of gevolgschade, boetes of immateriële schade inclusief winstderving (zelfs wanneer Neerlandlease.nl op de mogelijkheid van het ontstaan van deze schades gewezen is) die op enigerlei wijze met betrekking tot deze internetsite ontstaat.
Onder andere aanvaardt Neerlandlease.nl geen aansprakelijkheid met betrekking tot:


(1) defecten, virussen en andere onvolkomenheden ten gevolge van apparatuur en andere software in verband met de toegang tot of het gebruik van deze internetsite;
(2) de informatie die op of via deze internetsite ter beschikking wordt gesteld;
(3) het onderscheppen, veranderen of oneigenlijk gebruiken van informatie die wordt gezonden aan NeerlandLease.nl of aan u;
(4) het al dan niet functioneren van deze internetsite;
(5) misbruik van de internetsite;
(6) het verlies van gegevens;
(7) het downloaden of gebruik van software die via deze internetsite beschikbaar wordt gesteld;
(8) aanspraken van derden in verband met gebruik van deze internetsite.

De uitsluiting van aansprakelijkheid geldt ook voor bestuurders en medewerkers van NeerlandLease.nl.
 

Op deze internetsite en de Algemene Voorwaarden is Nederlands recht van toepassing. De Nederlandse rechter is bij uitsluiting bevoegd te oordelen over eventuele geschillen die in verband met deze internetsite en de daarop gepubliceerde informatie ontstaan.
 

Neerlandlease.nl behoudt zich het recht voor om de informatie op deze internetsite (inclusief de tekst van deze Algemene Voorwaarden) te allen tijde te wijzigen zonder hiervan nadere aankondiging te doen. Het verdient aanbeveling om de informatie verstrekt via deze internetsite en deze Algemene Voorwaarden geregeld te raadplegen, zodat u van eventuele wijzigingen op de hoogte bent.